February 20 2019 19:47:42
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
News Categories
None-Categorised News
Category: 3
· การจ้างธุรการโรงเรียน
· ตัวอย่างสัญญาจ้าง
· ก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรนิกส์ (e-GP)
· Show All Categories
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
32,703 unique visits