March 30 2017 03:36:15
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ประชาสัมพันธ์
>--อยู่ระหว่างการปรับปรุง--<
การควบคุมงานก่อสร้าง

การควบคุมงานก่อสร้าง

<<<<ดาวน์โหลด>>>>

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

<<<<ดาวน์โหลด>>>>

News

No News has been posted yet

รอง ผอ.สพป.นม 2

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
รอง ผอ.สพป.นม.2
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

น.ส.กอมาศ ภัทรตั้งสกุล
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
17,490 unique visits