September 20 2018 23:07:28
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Downloads
Use the filters on the right to find the Downloads you want. Category:

Search Downloads:

Download title Date Author Version Downloads Comments Rating
งานบริหารการเงิน
เอกสารประกอบงบทดลอง 13.02.18 financial -- 117 0 --
เอกสารประกอบงบทดลอง เอกสารประกอบงบทดลอง
xx 15.02.18 financial -- 86 0 --
xx xx
งานบริหารงานบัญชี
No Downloads have been added to this Category
งานบริหารงานพัสดุ
ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F 03.12.17 financial -- 61 0 --
ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F
บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 03.12.17 financial -- 97 0 --
บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2560
บันทึกข้อความ แต่งตั้งคณะกรรมการกำ 03.12.17 financial -- 61 0 --
บันทึกข้อความ แต่งตั้งคณะกรรมการกำ บันทึกข้อความ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตาราง ปปช.01 03.12.17 financial -- 64 0 --
ตาราง ปปช.01 ตาราง ปปช.01
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการลง e - GP เพื่ 03.12.17 financial -- 160 0 --
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการลง e - GP เพื่ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการลง e - GP เพื่อก่อหนี้ผูกพัน
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีง 04.12.17 financial -- 213 0 --
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีง รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
ตารางการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่ 04.12.17 financial -- 78 0 --
ตารางการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่ ตารางการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
บัญชค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง ปี60 04.12.17 financial -- 75 0 --
บัญชค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง ปี60 บัญชค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง ปี60
ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราค 04.12.17 financial -- 82 0 --
ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราค ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวั
โปรแกรม ปร. 4-5-6 18.12.17 financial -- 223 0 --
โปรแกรม ปร. 4-5-6 โปรแกรม ปร. 4-5-6
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ด้วย 19.12.17 financial -- 597 0 --
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ด้วย ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างสัญญาจ้าง 22.12.17 financial -- 186 0 --
ตัวอย่างสัญญาจ้าง ตัวอย่างสัญญาจ้าง
งานบริหารงานสินทรัพย์
No Downloads have been added to this Category
Download Stats Downloads: 14
Downloaded: 2100
Most Downloaded: ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ด้วย [ 597 ]
Most Recent: xx [ 86 ]
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
28,509 unique visits